Ruotsi, B1-oppimäärä - toinen kotimainen kieli

Ruotsin kielen eri oppimäärien opetuksen yhteisinä tavoitteina on, että opiskelija

  • kehittyy ruotsin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa kansallisissa, pohjoismaisissa, eurooppalaisissa sekä globaaleissa kohtaamisissa, joissa ruotsin kielen hyödyntäminen on mahdollista
  • ymmärtää ruotsin kielen merkityksen Suomen toisena kansalliskielenä
  • rohkaistuu hyödyntämään ruotsin kieltä luovasti opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana
  • vankentaa ruotsin kielen osaamistaan, kielitajuaan ja taitoaan soveltaa kielitietoa myös kielirajat ylittäen
  • kehittyy tavoitteellisena kielten oppijana ja osaa soveltaa kieltenopiskelustrategioita
  • ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen ja kielitaidon myötä kasvavat toimintamahdollisuudet
  • osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen näkökulmasta
  • osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista.

ARVIOINTI: Ruotsin kielessä arviointi perustuu ruotsin kielen yhteisten tavoitteiden sekä oppimää-räkohtaisten erityisten tavoitteiden saavuttamiseen. Arvioinnin tukena käytetään Eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvaa kehittyvän kielitaidon kuvausasteikkoa.

Pakolliset kurssit arvioidaan numeroin asteikolla 4-10. B1-oppimäärän syventävän kurssin 6 suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10. Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen liitteenä. Koulukohtaisista syventävistä kursseista annetaan suoritusmerkintä.

SUORITUSJÄRJESTYS: Pakolliset kurssit suoritetaan mielellään numerojärjestyksessä, koska opetettava aines perustuu edellisten kurssien sisältöön. Neljän vuoden opiskelusuunnitelma laaditaan henkilökohtaisesti opinto-ohjaajan kanssa. Kurssi 8 on tarkoitettu tukikurssiksi lukion aloittaville opiskelijoille ja kurssi 9 kaikille opiskelijoille kertauskurssiksi ennen ylioppilaskirjoituksia.


Pakolliset kurssit


RUB11: Minun ruotsini

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

RUB12: Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja niissä tarvittavia strategioita, esimerkiksi taitoa toimia aktiivisena keskustelijana sekä taitoa ilmaista mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden merkitystä ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille sekä käytetään erilaisia viestintäkanavia.

RUB13: Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

RUB14: Monenlaiset elinympäristömme

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

RUB15: Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.


Valtakunnalliset syventävät kurssit


RUB16: Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

RUB17: Kestävä elämätapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.


Soveltavat kurssit


RUB18: Peruskoulusta lukioon, kertauskurssi

Kurssin tavoitteena on kerrata ja syventää peruskoulussa opittua sanastoa ja perusrakenteita. Kurssilla harjoitellaan käyttämään kieltä erilaisissa tutuissa arkisissa tilanteissa, tekstin ymmärtämis-, rakenne-, kuuntelu- ja keskusteluharjoitusten avulla.

RUB19: Kertauskurssi yo-kirjoituksiin

Kurssilla keskitytään kertaamaan B-ruotsin oppimäärää yo-kirjoituksia varten. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa ja monipuolistaa sanastoa erilaisten tekstien ja teemasanastojen avulla. Harjoitellaan kirjoitelmia ja erilaisia yo-kokeiden tehtävätyyppejä, myös kuuntelua.