Psykologia

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden ihmisten ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia.

ARVIOINTI: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden sekä tiedolliseen osaamiseen että kykyyn soveltaa psykologista tietoa arkipäivän tilanteisiin ja elämään. Arvioinnissa painotetaan tiedon muokkaamistaitoa ja kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten tietojen toistamisen sijasta. Opiskelija osoittaa monipuolisilla tavoilla, että hän on ymmärtänyt keskeiset sisällöt ja pystyy arvioimaan ja soveltamaan oppimaansa tietoa.


Pakollinen kurssi


PS01: Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä
 • tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvointiaan näitä kuvaavien käsitteiden avulla
 • osaa esittää esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihepiireistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista sekä analysoida ja arvioida tiedon tutkimusperusteita.


Valtakunnalliset syventävät kurssit


PS02: Kehittyvä ihminen

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta
 • perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja osaa eritellä niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä osaa selittää kehityksen jatkuvuutta yksilön elämänkaaren aikana ja osaa arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.
 • perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja tutkimustietoon. Kurssilla vieraillaan päiväkodissa ja vauvauinnissa testaamassa teorioiden paikkaansa pitävyyttä

PS03: Tietoa käsittelevä ihminen

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
 • perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot
 • ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin

PS04: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti
 • osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksessa, ja pohtia niiden kulttuurisidonnaisuutta ja osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille
 • tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoja ja osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan
 • ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä ja tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat

PS05: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden
 • tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit
 • tutustuu persoonallisuutta koskevaan tutkimukseen ja syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmenetelmistä yksilöllisten erojen ja persoonallisuuspsykologian tutkimuksen osalta
 • osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen.


Soveltava kurssi


PS06: Sosiaalipsykologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ihmisten keskinäisen kanssakäymisen merkityksen ja osaa tarkastella yksilön toimintaa tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena. Paljon keskustelua ja pohdintaa sisältävä kurssi.
 • ymmärtää, miten sosiaalipsykologiassa tutkitaan ihmistä ja hänen toimintaansa ja osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen
 • tietää ja ymmärtää sosiaalisessa kentässään vaikuttavien ryhmien merkityksen ja oman toimintansa vaikutukset erilaisten ryhmien dynamiikassa.