Lataa vanha opetussuunnitelma (pdf)

Lataa koko tämän sivun opas (pdf)


Opinto-opas 2018-2019


SAATTEEKSI OPINTO-OPPAAN LUKIJALLE

Tämä opas sisältää Sinulle tärkeää tietoa opiskelusta Kuortaneen lukiossa. Tähän yhteen oppaaseen on koottu yleisiä asioita koulumme jokapäiväisestä elämästä, kurssivalikoimasta sekä abin oppaassa on ohjeita ylioppilastutkinnon suorittamiseksi. Keväällä tehdessäsi valintoja ensi lukuvuotta varten, pystyt tutustumaan Kuortaneen lukion opetussuunnitelman mukaisiin kursseihin. Kun harkitset ylioppilaskirjoituksiin osallistumista, näet vaatimukset, suoritusehdot ja aikataulut abin oppaasta.

Kurssitarjotin ja jaksojärjestykset
Kurssitarjotin on opinto-oppaassa ja omat lukujärjestyksesi saat erillisinä. Omat lukujärjestyksesi on tehty edellisen vuoden kevään valintojesi perusteella. Tarjottimen laadinnan ohjaavana periaatteena on ollut mahdollistaa kaikkien opetussuunnitelmassa olevien aineiden pakollisten ja valtakunnalisten syventävien kurssien opiskelu kolmivuotisessa ohjelmassa.

Kurssivalinnat ja kurssitarjottimen tulkinta
Muutamia käsitteitä ja periaatteita kurssivalintoihin liittyen lähinnä uusille opiskelijoille.

Kurssitarjottimen on kahdeksan riviä (1-8). Rivit on ryhmitelty sarakkeiden suunnassa vuosikursseittain oletetun 3 vuoden etenemisvauhdin mukaan. Kullakin rivillä on tarjolla eri oppiaineiden kursseja, keskimäärin 2-3 kpl vuosikurssia kohden. Pääsääntöisesti kurssin oppitunteja on viikossa 5, yksittäisinä tunteina tai kaksoistunteina.

Yhdellä rivillä sijaitsevien kurssien oppitunnit pidetään yhtä aikaa. Näin mahdollistuu se, että opiskelija voi valita kursseja eri vuosikurssien tarjonnasta (=luokattomasti) ilman, että niiden oppitunnit menevät päällekkäin.

Kurssien lyhenteet:
Kurssien lyhenteet koostuvat seuraavista osista
 1. oppiaineen lyhenne (esim. ÄI = äidinkieli)
 2. oppiaineen taso (esim. B1=B1-tason kieli)
 3. kurssin järjestysnumero (esim. 1 = ensimmäinen kurssi)
 4. opetusryhmä (esim. a)
 5. oppituntien määrä hajautetuissa kursseissa suluissa (2 = 2 oppituntia/vko)

Esimerkiksi lyhenteestä RUB1.b voi päätellä, että kyseessä on ruotsin ensimmäinen kurssi ja sen b-ryhmä. Mikäli kurssi toteutuu vain kerran lukuvuoden aikana, sen järjestysnumeron perässä ei ole kirjainlyhennettä (esim. HI6).

Hajautusta käytetään yleensä liikunnan, kuvaamataidon, musiikin ja ruotsin keskustelukursseissa toisiinsa kytketysti. Esimerkiksi ykkösten lautassa 3 voi opiskelija valita liikuntaa 3 tuntia viikossa ja joko 2 tuntia musiikkia tai kuvaamataitoa. Jaksossa kaksi vastaavat kurssit ovat päinvastaisilla tuntimäärillä ja tulevat näin loppuun suoritetuiksi.

Lopulliset valinnat
Valinnat tarkistetaan koulun alkaessa ryhmäohjaajien johdolla. Urheilulukiolaiset, jotka suorittavat vähintään 12 urheiluvalmennuksen kurssia, ovat oikeutettuja vähentämään pakollisten kurssien määrästä 0-8 kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet jokaisen pakollisen oppiaineen kursseista ja kirjoitettavien aineiden kaikki pakolliset kurssit.

Sisällysluettelo


LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT (pdf)

TYÖPÄIVÄN TUNNIT

8.00 - 8.45   1.tunti      
8.55 - 9.40   2. tunti      
9.50 - 10.35   3. tunti      
10.35 - 11.05   ruokavuoro I 10.45 - 11.30   4. tunti
11.05 - 11.50   4. tunti 11.30 - 12.00   ruokavuoro II
11.45 - 12.15   ruokavuoro III      
12.15 - 13.00   5. tunti      
13.10.- 13.55   6. tunti      
14.05 - 14.50   7. tunti      
15.00 - 15.45   8. tunti      
15.55 - 16.40   8. tunti      

RUOKALISTA (pdf)

Sisällysluettelo


KUORTANEEN LUKION OPPIKIRJAT

 • Jokaisessa oppiainessa opiskelija voi hankkia myös e-kirjan, mikäli kyseisistä kirjoista sellainen on tarjolla. Päätelaite, jolla e-kirjojen käytetään, oppilaan on hankittava itse. Ohjeita laitteen hankintaan löytyy täältä.

Voit ladata oppikirjat pdf-tiedostona.

Sisällysluettelo


OPISKELU LUOKATTOMASSA LUKIOSSA

ERÄITÄ KÄSITTEITÄ

Jakso
Lukuvuosi jaetaan 5 jaksoon, joiden pituus on 36-39 työpäivää. Jakso päättyy koeviikkoon.

Koeviikko
Jakson lopussa 6-7 päivää, jolloin aamupäivisin järjestetään päättyvän jakson kurssikokeita. Koeviikon kokeisiin ei edellytetä ilmoittautumista niiltä opiskelijoilta, jotka osallistuvat kurssin opetukseen jaksolla. Koeviikon aikana ei ole työjärjestyksen mukaista opetusta valmennusta lukuun ottamatta. Koepäivän voi muuttaa ainoastaan poikkeustapauksessa aineen opettajan luvalla.

Uusintakoe
Noin kahden viikon kuluessa jakson päättymisestä pidettävä koetilaisuus, johon ilmoittaudutaan kirjallisesti. Uusintakokeessa voi suorittaa yhden edellisen jakson kurssien kokeen jäljempänä märitellyin perustein. Viidennen jakson jälkeen pidettävässä uusintakokeessa voi suorittaa koko lukuvuoden kurssien kokeita.

Kurssi
Kunkin aineen oppimäärä on jaettu kursseiksi. Kurssiin sisältyy 38 tuntia. Lopullinen tuntimäärä riippuu koeviikon pituudesta.

Pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit
Oppiaineet jakautuvat tuntijaon mukaisesti pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Syventävät kurssit ovat pakollisten oppiaineiden jatkokursseja tai lyhyen vieraan kielen kursseja. Soveltavat kurssit ovat eri oppiaineiden yhteisiä eheyttäviä kursseja, menetelmäkursseja, muita koulukohtaisia kursseja tai toisissa oppilaitoksissa suoritettavia kursseja.

Oppimäärä
Yhden aineen kaikki kurssit muodostavat oppimäärän, josta tulee arvosana päättötodistukseen. Oppimäärään kuuluvat vähintään aineen pakolliset kurssit. Oppilaan suorittamat aineen valtakunnalliset syventävät kurssit otetaan myös huomioon oppimäärän arvosanaa annettaessa. Kussakin oppiaineessa opiskelijan on opinto-ohjelmaansa sisältyvien valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien kokonaismäärästä suoritettava hyväksytysti vähintään 2/3.

Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia. Siihen kuuluvat kaikki pakolliset kurssit, vähintään 10 syventävää kurssia sekä riittävä määrä syventäviä ja soveltavia kursseja.

OPISKELUOHJEET

Opiskeluaika
Opiskeluaika on 2-4 lukuvuotta. Erityisestä syystä kunnan sivistyslautakunta voi myöntää suoritusaikaa viidennen lukuvuoden.

Opinto-ohjelman tekeminen
Luokattomassa lukiossa opiskelija valitsee kunkin lukuvuoden aikana opiskeltavat kurssit koulun kurssitarjottimesta. Kurssitarjottimessa on rinnakkain yhdellä rivil-lä useita kursseja. Samalla rivillä olevat tunnit opetetaan yhtä aikaa, tunnin sijainti työpäivän aikana sen sijaan vaihtelee. Opiskelija muodostaa opinto-ohjelmansa valitsemalla yhden kurssin kultakin riviltä vuosiluokasta riippumatta.

Jaksoa kohden tulee valita 5-7 kurssia, jotta ehtii kolmessa vuodessa suorittaa vähintään 75 kurssia. Nelivuotisessa ohjelmassa tulee opiskella keskimäärin 3-5 kurssia jaksoa kohden. Opinto-ohjelman suunnitteluun paneudutaan koulun alkaessa opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajien kanssa.

Kurssin suorittaminen
Kurssin ensimmäisellä tunnilla opiskelijan on oltava läsnä ja hänellä on oltava mukana oppikirjat ja muu tarvittava materiaali. Kurssi suoritetaan ensisijaisesti osallistumalla opetukseen ja kurssikokeeseen. Poikkeustapauksessa kurssin opettaja voi myöntää luvan kurssin tai sen osan suorittamiseen opetukseen osallistumatta. Menettelystä on sovittava ennen kurssin alkamista opettajan kanssa ja ilmoitettava siitä rehtorille.

Jollei kurssikokeeseen osallistuta heti koeviikolla, on kurssi käytävä uudelleen (poikkeukset: rehtorin lupa, lääkärin tai terveydenhoitajan todistus). Keskenjääneet kurssisuoritukset vanhenevat seuraavan jakson loppuun mennessä.

Poissaolot
"Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta." (Lukiolaki 25§: Opiskelijan velvollisuudet)

Kaikki poissaolot vaikeuttavat opintojen edistymistä ja vaikuttavat heikentävästi kurssiarvosanaan. Opiskelija on itse velvollinen slvittämään poissaolonsa ja ottamaan selvää poissaolotuntien aikaisista tehtävistä.

Poissaolot on aina selvitettävä Wilmaan.

Tiedossa olevan perustellun syyn takia lupa on pyydettävä etukäteen:
 • yksittäisiksi tunneiksi kurssin opettajalta
 • enintään kolmeksi päiväksi ryhmänohjaajalta
 • pitemmäksi ajaksi rehtorilta.

Urheilun takia aiheutuvat poissaolot hyväksyy valmentaja ja/tai rehtori.

Autokoulutuntien takia on luvallista olla poissa 2 tuntia/kurssi. Lisäksi luvallisia poissaoloja ovat ajokokeet ja kirjalliset kokeet. Poissaolon allekirjoittaa autokoulunopettaja.

Edellä mainittuja poissaoloja ei huoltaja eikä opiskelija voi itse hyväksyä.

Sairauspoissaolon selvittää Wilmaan opiskelijan huoltaja (tai 18 vuotta täyttänyt opiskelija itse) tai terveydenhoitaja. Selvitys on tehtävä mahdollisimman pian.

Jos poissaolojen kokonaismäärä on 1/3 kurssin opetustuntien määrästä (mukaan lukien sairauspoissaolot), kurssin normaali suoritus keskeytyy ja kurssi on käytävä uudelleen.

Poikkeustapaukset, kuten pitkäaikainen sairaus tai urheiluleiri, sovitaan erikseen rehtorin kanssa. Korvaavista tehtävistä on neuvoteltava ajoissa aineopettajan kanssa.

Toisessa oppilaitoksessa suoritetut opinnot
Anomuksesta opiskelija voi sisällyttää lukion oppimäärään muiden oppilaitosten kursseja soveltavina kursseina. Näistä suorituksista on neuvoteltava ennalta rehtorin kanssa.

Opinlakeus-verkostossa opiskelija voi suorittaa valitsemiaan kursseja. Kursseille ilmoittaudutaan opinto-ohjaajan luvalla.

Kurssin uusiminen
Oppilaalla on oikeus uusia kurssi sen arvosanasta riippumatta. Hän voi valintansa mukaan tehdä sen kolmella eri tavalla:

 1. Oppilas suorittaa kurssikokeen uudelleen uusintakoepäivänä joko jakson jälkeen tai lukuvuoden alkaessa (vain yksi koe/uusintakerta)
 2. Opiskelija suorittaa kurssikokeen uudelleen koeviikolla, kun se on koeviikolla tarjolla.
 3. Oppilas käy kurssin uudelleen osallistumalla sen opetukseen, kun se on tarjolla.

Oikeus uusintakokeeseen osallistumiseen on vain kerran. Aiheettomasti uusintakokeeseen ilmoittautuneen opiskelijan katsotaan käyttäneen uusintaoikeutensa. Parempi arvosana jää voimaan.

ARVIOINTI

Kurssisuorituksen arviointi
”Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti.”(Lukiolaki 629/1998, 17 § 1 mom., muutettu lailla 1116/2008)

Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. Myös opiskelijan oma itse- ja vertaisarviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi muun muassa kurssin arviointikeskusteluja. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

"Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen." (Lukiolaki 629/1998, 17 § 2 mom., muutettu lailla 1116/2008)

Arviointiperusteista tiedottaminen parantaa opettajien ja opiskelijoiden oikeusturvaa ja motivoi opintoja. Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arviointiperusteet selvitetään opiskelijalle kurssin alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa.

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät
”Edellä 1 momentissa tarkoitettu arvostelu annetaan numeroin tai muulla opetus-suunnitelmassa määrätyllä tavalla. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4-10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. ... ” (Lukioasetus 810/1998, 6 § 2 mom)

Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien arvosana annetaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjauksen kursseja ja teemaopintojen kursseja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Valtakunnalliset soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty). Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit arvioidaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty).

Itsenäisesti suoritettu kurssi
"Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti." (Lukioasetus 810/1998, 4 § 1 mom.)
"Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta." (Lukioasetus 810/1998, 4 § 2 mom.)

Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Jos opiskelija opiskelee kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Kurssin tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin arvioitava riittävän laaja-alaisesti.

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.

Suullisen kielitaidon kurssien arviointi
”Kielten opetuksessa opiskelijalta arvioidaan kielitaidon muiden osa-alueiden lisäksi suullinen kielitaito. Suullista kielitaitoa arvioidaan erillisellä kokeella, jonka laatimisesta vastaa opetushallitus. Suullisen kielitaidon kokeen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella.” (Lukiolaki 629/1998, 17 § 3 mom., muutettu lailla 1116/2008)
”Lukiolain 17 §:n 3 momentissa tarkoitettu suullisen kielitaidon koe koostuu tehtävistä, joissa arvioidaan opiskelijan ääntämistä sekä kerronta- ja keskustelutaitoa. Koe arvioidaan numeroin käyttäen 2 momentissa tarkoitettua asteikkoa. Suullisen kielitaidon kurssin arvosana perustuu suullisen kielitaidon kokeeseen sekä muihin kurssin aikaisiin näyttöihin.” (Lukioasetus 810/1998, 6 § 4 mom., muutettu valtio-neuvoston asetuksella 1117/2008)

Toisen kotimaisen kielen A-oppimäärän syventävän kurssin 8, B1-oppimäärän syventävän kurssin 6 ja äidinkielenomaisen oppimäärän syventävän kurssin 8 sekä vieraiden kielten A-oppimäärän syventävän kurssin 8 ja B1-oppimäärän syventävän kurssin 6 suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kursseista annetaan numeroarvosana käyttäen asteikkoa 4–10. Myös kurssiin kuuluvasta suullisen kielitaidon kokeesta annetaan numeroarvosana käyttäen asteikkoa 4–10.

Kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen suoritus ja muut kurssin aikaiset näytöt arvioidaan asianomaiselle kielelle ja oppimäärälle opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita vasten. Kurssin arvioinnin edellytykset täyttyvät, kun opiskelija on antanut kurssin suorittamiseksi sovitut näytöt ja suorittanut kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen.

Oppimäärän arviointi
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella. Opiskelijan on suoritettava näistä opinto-ohjelmansa mukaisista kursseista hyväksytysti vähintään 2/3. Näin muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa lukion omien syventävien ja soveltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä.

Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi kurssia

Urheiluvalmennuksen oppimäärä arvioidaan neljän kurssin ryhmissä numeroarvosanalla 4-10. Muut soveltavat oppimäärät arvioidaan sanallisesti tai suoritusmerkinnällä.

Ennen päättötodistuksen antamista opiskelijalle annetaan mahdollisuus osallistua oppiaineen suulliseen kuulusteluun (tentti), johon voi kuulua myös kirjallisia tehtäviä. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus on opiskelijan opinto-ohjelman mukainen. Mikäli opiskelija osoittaa kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja aineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, korotetaan oppimäärän arvosanaa.

Sisällysluettelo


KIRJASTON ATK-LAITTEIDEN KÄYTTÖ

 • Tietokoneiden asetuksia (esim taustakuvaa) ei saa muuttaa.
 • Tietokoneelle ei saa tallettaa omia tiedostoja, vaan ne tulee tallettaa verkkolevylle (Työt -levy).
 • Työselostukset ja muut kursseihin liittyvät työt talletetaan Työt -levyllä olevan Oppiaineet kansion alla olevaan ko. oppiaineen kansioon.
 • Oppiaineet kansion alla olevaan kansioon, esim. psykologia, voit luoda oman kansion työtäsi varten. Kansio tulee kuitenkin poistaa, kun työ on valmistunut.
 • Työt -levyn juureen ei saa luoda omia kansioita.
 • Voit tulostaa vain koulutyöhön liittyviä töitä.
 • Pelien pelaaminen on kielletty.
 • Sääntöjä rikkova menettää ATK-luokan käyttöoikeuden.
 • ATK-luokassa ei saa ruokailla.

Sisällysluettelo


KOULURUOKAILU JA SIISTEYS

 • 3. ruokailuun tulee saapua viimeistään klo 12.00.
 • Ota ruokaa vain tarvittava määrä, pois heitetty ruoka maksaa.
 • Tyhjää lautasesi kunnolla, helpotat sillä astioiden pesua.
 • Syö tarpeeksi, jotta jaksat pitkät koulupäivät.
 • Pipo, lakki tai huppu päässä ei tulla ruokailuun.
 • Keskuskeittiön tarjoama ruoka valmistetaan ensisijaisesti kotimaisista raaka-aineista omalla reseptillä. Raaka-aineet ovat geneettisesti muuntelemattomia.
Erityisruokavaliot:
 • Jos sinulla on erityisruokavalioita, ilmoita poissaolosi koulun keittiölle.
 • Jos tilattua erityisruokaa ei syödä, eikä poissaolosta ilmoiteta, aterian valmistus loppuu kahden viikon kuluessa.
 • Laktoositon maitojuoma on tarkoitettu vain erityisruokavaliota noudattaville ruokailijoille.
 • Terveydenhoitaja tekee listan erityisruokavaliota tarvitsevista. (Kysytään kaavakkeella ennen koulun alkua.)
 • Tarkista keittiöltä, että erityisruokalista on omalta osaltasi ajan tasalla. Jos siihen tulee muutoksia, ota yhteyttä terveydenhoitajaan, puh. 040-5475863.
 • Ilmoita keittiöön, mikäli et enää erityisruokavaliota noudata tai jos opinnoissa tulee pitkä poissaolo koulusta, puh. 040-6386116.
Siisteys:
 • Pidä koulu siistinä. Sillä parannat kaikkien viihtyvyyttä.

Sisällysluettelo


OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

Terveydenhoitaja on tavattavissa lukiolla maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 8.15-15.15. Muina aikoina yhteyttä voi ottaa puhelimitse 040-5475863. Sairasvastaanotto ilman ajanvarausta on klo 8-9. Muu aika on varattu terveystarkastuksille ja muille vastaanottokäynneille, joita varten tulee varata aika.

Lukion aloittavat saavat täytettäväksi terveyskyselyn. Lukion aikana opiskelijalla on terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus, johon liittyy toisena opiskeluvuotena tehtävä lääkärintarkastus.

Jos sinulla on jokin säännöllistä lääkitystä vaativa pitkäaikaissairaus kuten diabetes, epilepsia, astma tms., ota yhteyttä terveydenhoitajaan.

Sairastuessasi ota heti yhteys terveydenhoitajaan poissaolotodistuksen saamiseksi. Myös kokeesta poissaolo vaatii terveydenhoitajan todistuksen. Poissaoloja ei kirjoiteta takautuvasti.

Mielenterveyspalveluita tarjoaa Erityispalvelut Osviitta. Keskustelukäynneille voi hakeutua Osviitan psykologille tai merkkarille. Vastaanotolle voi hakeutua terveydenhoitajan kautta tai ottaa yhteyttä suoraan
Psykologi p. 040-1371436.
Sairaanhoitaja, merkkari p. 040-1371530.

Äkillisissä sairastapauksissa ja tapaturmissa tulee ottaa yhteyttä Alavuden pääterveysaseman päivystyspoliklinikalle (avoinna 24 h/vrk) p. 06-25257612, josta annetaan päivystysaikoja Kuortaneen terveysasemalle.

Kiireettömiä vastaanottoaikoja lääkärille voi varata Kuortaneen terveysasemalta, p. 06-25257945 (ma-pe klo 8-11). Tutkimusvastausten kyselyt samasta numerosta ma-pe klo 13-15.
Hammashoitolan ajanvaraus ja särkypäivystys p. 06-25257982 (ma-pe miel. klo 8-11).

Sisällysluettelo


KURAATTORI KOULUSSA

Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on auttaa ja tukea opiskelijoita erilaisissa elämäntilanteissa. Voit käsitellä esimerkiksi omaan kasvuun, mielialaan, jaksamiseen, elämänhallintaan, itsenäistymiseen, opiskelumotivaatioon tai ihmissuhteisiin liittyviä asioita. Riittää, että sinulla on tarve keskustella. Kuraattori tarjoaa ulkopuolisen näkökulman tilanteeseesi ja etsii kanssasi myönteisiä ratkaisuja ja keinoja lisätä voimavaroja. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Kuraattori myös ohjaa sinut tarvittaessa muiden palvelujen piiriin, ja tekee sovitusti yhteistyötä vanhempien, lukion henkilökunnan, eri viranomaisten sekä muiden avun tarjoajien kanssa. Kuortaneen kouluilla työskentelee kuraattori Niina Yli-Hynnilä (esiopetus, alakoulut, yläkoulu, lukio ja urheiluopiston liikunnan perustutkinnon opiskelijat)

Voit ottaa yhteyttä itse, tai tulla ohjattuna ystävän, huoltajan tai opettajan, opon, terveydenhoitajan, valmentajan/ muun kanssasi toimivan työntekijän toimesta.
Myös kuraattori voi kutsua sinut keskustelemaan tilanteestasi, mikäli huolta ilmenee.

Yhteystiedot: Kuraattori Niina Yli-Hynnilä puh: 040 6312 225,
niina.yli-hynnila@kuortane.fi tai wilma-viesti
Nopeimmin saat yhteyden soittamalla tai tekstiviestillä!

Sisällysluettelo


KOULUSIHTEERI KOULUSSA

Koulusihteeri on paikalla TIISTAISIN, KESKIVIIKKOISIN ja TORSTAISIN. Parhaiten koulusihteerin tavoittaa aamupäivisin.

Koulujen loma-aikoina kanslisti on myös lomalla, joten hanki tarvittavat todistukset hyvissä ajoin ennen lomaa.

Koulusihteerin tehtävät:
 • Oppilasrekisterin hoito, Wilma tiedotteet ja oppilashallinto-ohjelman vastuukäyttäjä.
 • Todistusten tulostus, jakso- ero- ja päättötodistukset.
 • Tunnusten antaminen Wilma-nimiseen oppilashallinto-ohjelmaan sekä opiskelijoille, vanhemmille että opettajille.
 • Ohjeiden antaminen Wilman käytössä ja kirjautumisessa.
 • Tiedottaminen Wilmassa.
 • Ostotodistusten antaminen koulumatkatukeen oikeutetuille.
 • KELA.n opintotukihakemukset ja koulumatkatukihakemukset voit palauttaa kansliaan.
 • Opiskelutodistukset KELA:lle
 • VR:n, MATKAHUOLLON ja Suomen lukiolaisten liiton opiskelijatodistukset alennus-ten saamiseksi.
 • Säilytyslokeron avainten luovutus, pantti 10 €.
 • ATK-luokan avainkorttien luovutus, pantti 10 €.
 • Koulutapaturmiin liittyvät asiat, ks. kohta lukiolaisen koulutapaturmavakuutus.
 • Muut mahdolliset kouluun liittyvät asiat.

Sisällysluettelo


KUORTANEEN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Jokainen lukiolainen on 15 vuotta täyttäneenä itse oikeudellisessa vastuussa teoistaan. Voimassa olevat lait ja asetukset koskevat myös kaikkea koulussa tapahtuvaa toimintaa. Niiden lisäksi noudatetaan koulussa sekä myös sen ulkopuolella lukion toimesta järjestetyissä tilaisuuksissa koulun omia järjestyssääntöjä.

Tarkoitus
Nuoruudessa totutut tavat vakiintuvat koko elämän ikäisiksi. Järjestyssääntöjen tehtävänä on totuttaa lukiolainen sellaisiin tapoihin, jotka auttavat hänen selviytymistään elämässä kouluvuosien jälkeen. Lisäksi niiden avulla parannetaan lukiolaisten oikeusturvaa, viihtyvyyttä sekä opiskeluedellytyksiä.

Käyttäytyminen
 • Opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen opiskeluympäristöön.
 • Kaikki kouluyhteisön jäsenet pyrkivät noudattamaan hyviä tapoja ja käyttäytymään asiallisesti.
 • Jokainen pyrkii omalta osaltaan turvaamaan koulun työrauhan.
 • Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, syrjintä, häirintä ja kiusaaminen on kielletty.
Opiskelu
 • Opiskelijan tulee osallistua opetukseen.
 • Oppitunteja ei saa häiritä.
  • Myöhästyminen on opetuksen häiritsemistä. Opettajalla ei ole velvollisuutta ottaa myöhästynyttä opiskelijaa tunnille.
  • Kännyköiden, tablettien ym. käyttö muuhun kuin opiskeluun oppituntien aikana on kielletty.
  • Opetuksen aikana mobiililaitteen tulee olla häiriöttömässä tilassa.
  • Kaikki tuntien tallennus ja suoratoisto ilman opettajan ja opiskelijoiden lupaa on kielletty.
 • Vilppi ja plagiointi on kielletty.
Omaisuus
 • Jokainen huolehtii omalta osaltaan koulualueen siisteydestä.
 • Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti. Sattuneesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava jollekin henkilökuntaan kuuluvalle.
 • Toisten omaisuutta ei saa vahingoittaa tai käyttää ilman lupaa.
 • Koulu ei vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta.
Kielletyt aineet ja esineet
 • Turvallisuutta vaarantavien aineiden, esineiden ja laitteiden tuonti kouluun on kielletty.
 • Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumeiden käyttö, hallussapito, niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen sekä myynti on kielletty koulussa ja kouluun liittyvissä tilaisuuksissa.
Sääntörikkomuksien seuraukset
 • Jos opiskelija häiritsee opetusta tai hän ei noudata järjestyssääntöjä,
  • opiskelija voidaan poistaa oppitunnilta tai muusta koulun tilaisuudesta
  • rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen
  • opiskelija voidaan erottaa määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.
 • Mikäli opiskelija kehotuksesta huolimatta käyttää mobiililaitetta häiritsevästi, hänet voidaan poistaa oppitunnilta.
 • Mikäli opiskelijalla on hallussaan kielletty esine tai kiellettyä ainetta, opettaja tai rehtori voi ottaa sen häneltä pois. Opiskelijan tavarat voidaan myös tarkastaa, mikäli hänellä epäillään olevan hallussaan kielletty esine tai kiellettyä ainetta.
 • Opiskelija on korvausvelvollinen, jos hän tahallisesti rikkoo koulun tai toisten omaisuutta.
 • Opiskelija voidaan poistaa kokeesta ja suoritus hylätään, mikäli häntä epäillään vilpistä, vilpin yrityksestä tai avustamisesta vilpissä.
 • Opiskelija voidaan poistaa kokeesta, mikäli hän häiritsee muiden suoritusta.
 • Mikäli opiskelija syyllistyy plagiointiin, seurauksena on tuotoksen tai jopa koko kurssin uudelleen suorittaminen.

Sisällysluettelo


LUKIOLAISTEN TAPATURMAVAKUUTUS

Kaikilla lukion oppilailla on Kuortaneen kunnan ottama tapaturmavakuutus. Se on otettu OP Pohjola Vakuutus Oy:ltä.

Tapaturman sattuessa siitä on välittömästi ilmoitettava asianomaisen aineen opettajalle ja käytävä lääkärissä. Sen jälkeen tehdään vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Kaavakkeita ilmoituksen tekemiseen saa lukion kansliasta. Kaavakkeen allekirjoittaa ao. aineen opettaja.

Kaikki tapaturmasta aiheutuneet kustannukset opiskelija maksaa ensin itse ja perii jälkikäteen kuitteja vastaan korvaukset OP Pohjola Vakuutus Oy:ltä. Jokaisesta maksusuorituksesta on siis muistettava tallettaa kuitti. Matkakulut omalla autolla korvataan laskua vastaan.

Sisällysluettelo


ALENNUKSET JULKISISSA KULKUNEUVOISSA

Opiskelija-alennukseen oikeuttavat kortit
Opiskelija-alennuksen saa:

Suomen lukiolaisten liiton opiskelijakortilla. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä. Kortilla saa alennusta sekä linja-autoissa että VR:llä.

Opiskelijan tulee osoittaa oikeutensa opiskelija-alennukseen näyttämällä junassa lipuntarkastuksen yhteydessä VR:n hyväksymä opiskelijakortti tai oppilaitoksen todistus, jos opiskelijajärjestön myöntämää opiskelijakorttia ei vielä ole. Oppilaitoksen todistus on voimassa VR:llä 3 kk ja Matkahuollossa 1 kk.

Lukiolaisten liiton alennuskortti
Lukiolaisten liiton alennuskortin saa tilaamalla se liiton toimistolta. Tilauskaavakkeita löytyy lukion aulasta. Kaavakkeessa on ohjeet tilauksen tekemiseen. Tilauksen voi tehdä myös netissä. Kortin hinta on 25 € (lv. 2018-19).
Lukuvuoden tarralla alennuksen saa seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Seuraavina vuosina kortti uusitaan erillisellä lukuvuositarralla, jonka hinta on 20 € (lv. 2018-19)

Alennukset
Valtion rautatiet myöntää lukiolaisille 30 % alennuksen kaukoliikenteessä sekä perus- että sarjalipuista. Lähiliikenteessä alennus on 50 % kertalipusta tai 10 matkan sarjalipuista.

Kaukoliikenteen junissa 4–16 -vuotiaat saavat 40 % alennusta Peruslipusta sekä Sarja- ja Kausilipuista. Mitään opiskelijakorttia ei vaadita, mutta henkilöllisyys ja ikä on tarvittaessa kyettävä todistamaan.

Opiskelija-alennus on kotimaan bussiliikenteessä (lv. 2018-19) 50 % aikuisten kilometritaksan mukaisesta menolipun hinnasta, kun matka on vähintään 60 km, mutta Prepaid22-vuosilipulla alennus on 55 %. Hintaerot saattavat olla yrityskohtaisia. Opiskelija-alennus on ympärivuotinen. Alennus on voimassa myös muilla kuin opiskelu- ja kotipaikkakunnan välisillä matkoilla. Oikeus alennukseen osoitetaan bussiliikenteessä samoin kuin VR:llä.

Lento- ja laivaliikenne
Myös Finnair ja varustamot myöntävät erilaisia koululais- ja opiskelija-alennuksia. Ne on syytä selvittää kutakin matkaa varten erikseen ao. yhtiöstä.

Sisällysluettelo

Lataa koko tämän sivun opas (pdf)