Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa suunnittelemaan omaa opinto-ohjelmaansa koko lukion ajan, tukee opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa ja auttaa häntä tekemään suunnitelmia koulutusta ja elämänuraa koskevissa valinnoissa. Tavoitteena on kehittää opiskelijan yksilöllisiä opiskelun taitoja ja menetelmiä sekä edistää hänen opiskeluvalmiuksiaan lukio-opiskelussa. Lisäksi opinto-ohjauksella pyritään huolehtimaan siitä, että opiskelija saa riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä.


Pakolliset kurssit


OP01: Minä opiskelijana

Tavoitteena on perehdyttää uudet opiskelijat lukion käytänteisiin, opintojen rakenteeseen ja yo-tutkintoon. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti. Vahvistetaan opiskelijan itsetuntemusta ja oppimaan oppimisen taitoja ja lisätään hänen tietojaan jatkokoulutusmahdollisuuksista. Toteutetaan ensimmäisenä ja toisena lukiovuotena luokkamuotoisena opetuksena, vierailuina ja henkilökohtaisena ja/tai pienryhmäohjauksena.

OP02: Jatko-opinnot ja työelämä

Kurssi auttaa opiskelijaa hahmottamaan lukio-opiskelun päättämiseen ja ylioppilaskirjoitusten suorittamiseen liittyvät asiat ja velvoitteet. Opiskelija laatii itselleen yo-kirjoitussuunnitelman. Tavoitteena on syventää opiskelijan tietämystä jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä, jotta hän pystyy laatimaan jatko-opintosuunnitelman. Toteutetaan toisena ja kolmantena lukiovuotena luokkamuotoisena opetuksena, vierailuina, henkilökohtaisena ja/tai pienryhmäohjauksena.


Soveltava kurssi


OP03: Työharjoittelu

Työharjoittelukurssin tavoitteena on tutustuttaa ja ohjata opiskelijaa lukioaikanaan työelämään, työnhakuun, työssä oppimiseen ja itsensä arvioimiseen työntekijänä. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan. Ennen harjoittelua hän laatii itselleen harjoittelun tavoitteet ja toimintasuunnitelman. Opiskelija tekee käytännön työharjoittelun vapaa-aikanaan vähintään 30 tunnin laajuisena. Harjoittelusta opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa ja laatii lopuksi raportin.

Kurssi voidaan tehdä 1. tai 2. lukiovuoden aikana. Ennen kurssin aloitusta otettava yhteys opinto-ohjaajaan.