Musiikki

Musiikin opiskelu tarjoaa elämyksiä, kokemuksia, taitoja ja tietoja sekä tilaisuuksia mielikuvituksen käyttöön. Ne kaikki lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä sekä rohkaisevat häntä luovaan taiteelliseen ajatteluun ja elinikäiseen musiikin harrastamiseen. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat keskeisiä työtapoja.

SUORITUSJÄRJESTYS: 1. kurssin jälkeen vapaa.

ARVIOINTI: Kurssin arvioinnissa huomioidaan taidot ja tiedot sekä ennen kaikkea innostuneisuus ja osallistuminen työskentelyyn. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan.


Pakolliset kurssit


MU01: Musiikki ja minä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Opiskelija kehittää laulu- ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

MU02: Moniääninen Suomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.


Valtakunnalliset syventävät kurssit


MU3: Ovet auki musiikille

Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itse uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa.

MU04: Musiikki viestii ja vaikuttaa

Kurssilla opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse.


Soveltavat kurssit


MU05: Rohkeasti yhdessä musisoiden

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti äänenkäyttöön ja harjoitellaan ohjelmistoa erilaisia koulun tilaisuuksia varten. Kurssilla harjoitellaan laulutekniikan perustaitoja ja kehitetään moniäänisen laulun perustaitoa. Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti harjoituksiin ja esiintymisiin lukioaikana. Musiikkiesityksiä voidaan toteuttaa myös eri oppiaineiden kanssa. Myös soittajat ovat tervetulleita kurssille.

MULD06: Musiikin lukiodiplomi

Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai näytesalkun lukioaikaisista musiikinopinnoistaan ja -toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.