Maantiede

Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja antaa hänelle valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Opetus harjaannuttaa opiskelijan osallistumis- ja vaikuttamistaitoja sekä tukee opiskelijaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Maantieteen opetus ohjaa opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä.

SUORITUSJÄRJESTYS: Kurssit suoritetaan mieluiten numerojärjestyksessä. Optimaalinen eteneminen kolmen vuoden opintosuunnitelmassa on sellainen, että ensimmäisenä vuonna suoritetaan 1. kurssi, toisena vuonna 2. ja 3. kurssi sekä abivuonna 4. kurssi.

ARVIOINTI: Maantieteen tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjallisissa arvioinneissa myös suullisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä laatimalla maantieteellisen tutkielman tai projektituotoksen


Pakollinen kurssi


GE01 Maailma muutoksessa

Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta.

 • maantiede tieteenalana
 • luonnon järjestelmään liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien ennakointi ja niihin varautuminen
 • luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien hillintä, niihin varautuminen ja sopeutuminen
 • Ihmiskunnan globaalit riskialueet ja keskeiset kehityskysymykset.


Valtakunnalliset syventävät kurssit


GE02: Sininen planeetta

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta.

 • maantieteellinen ajattelu
 • maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt
 • ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä vyöhykkeisyys
 • maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot
 • luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä.

GE03: Yhteinen maailma

Kurssin keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta.

 • maantieteellinen ajattelu
 • väestö ja asutus
 • alkutuotanto ja ympäristö
 • teollisuus ja energia
 • palvelut, liikkuminen ja vuorovaikutus
 • ihmistoiminnan alueellinen rakenne
 • ihmismaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

GE04: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

Geomedialla tarkoitetaan karttojen, paikkatiedon, diagrammien, kuvien, videoiden, kirjallisten lähteiden, median, suullisten esitysten sekä muiden maantieteellisten tiedonhankinta- ja esitystapojen monipuolista käyttöä.

 • geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen edistämisessä
 • geomedia ja maantieteelliset tutkimustaidot
 • kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys
 • maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti.