Kuvataide

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa. Opiskelija rakentaa kulttuuri-identiteettiään, ilmaisee havaintojaan, mielikuviaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja tutustuu samalla kuvailmaisun tekniikkoihin ja materiaaleihin. Kuvataideopetuksessa havainnoidaan, tuotetaan, tulkitaan ja arvotetaan kuvia ja syvennetään opiskelijan monilukutaitoa ja medialukutaitoa.

SUORITUSJÄRJESTYS: 1. kurssin jälkeen vapaa

ARVIOINTI: Kuvataiteen arviointi on kannustavaa, pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Arvioinnilla ohjataan työtapojen ja opiskeluympäristöjen tarkoituksenmukaiseen käyttöön yksin ja ryhmässä.


Pakolliset kurssit


KU01: Kuvat ja kulttuurit

Tutkitaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja toimintatapoja. Opiskelija oppii ymmärtämään kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksiä omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa.

KU02: Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Kuvallisen tuottamisen lähtökohtina ovat luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut ja mediaympäristöt. Opiskelija ymmärtää taiteen merkityksen erilaisissa ympäristöissä ja niiden suunnittelussa.


Valtakunnalliset syventävät kurssit


KU03: Osallisena mediassa

Syvennetään kuvallisen viestinnän osaamista tutkimalla ja tulkitsemalla median yhteyksiä omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön. Opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen median eri osa-alueiden suunnittelussa ja tuottamisessa.

KU04: Taiteen monet maailmat

Tutkitaan taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omaan kuvailmaisuun. Opiskelija ymmärtää taiteen maailmat kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä, kulttuuriperinnön uudistajina ja identiteettien rakentajina. Tarkastellaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettua kuvataidetta.


Soveltava kurssi


KU05: Kuvataiteen lukiodiplomi

Kurssin voi suorittaa 4. kurssin jälkeen. Opetushallitus suunnittelee joka vuosi uudet sisällöt kurssin suorittamiseksi. Taidealalle opiskelemaan suuntautuvan on mahdollisuus saada lukiodiplomista lisäpisteitä hakutilanteessa.