Historia

Historia on ihmiskunnan muisti omasta menneisyydestään. Historian opetus luo opiskelijalle edellytyksiä ymmärtää eri aikakausien luonnetta, oman aikansa ongelmia ja muutosprosesseja sekä auttaa häntä hahmottamaan kansainvälistä maailmaa. Historian lähteiden käyttö sekä syy-seuraussuhteiden pohtiminen tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden johdonmukaiseen ajatteluun ja päättelyn kehittämiseen.

KURSSIJÄRJESTYS: Pakolliset kurssit tulee suorittaa numerojärjestyksessä. Kurssi 1 pitää olla suoritettuna ennen kurssia 2. Kurssi 2 pitää olla suoritettuna ennen kurssia 3.

ARVIOINTI: Kirjallinen kurssikoe, esseet, aktiivinen osallistuminen ja suulliset esitelmät tai kirjalliset tutkielmat. Kurssi 6 arvioidaan kirjallisten ja suullisten esitelmien perusteella.


Pakolliset kurssit


HI01: Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Kurssilla pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta keräilytaloudesta nykypäivään. Millaiset elinmahdollisuudet luonto antaa ja miten ihminen on hyödyntänyt niitä eri aikakausina?

HI02: Kansainväliset suhteet

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien.

HI03: Itsenäisen Suomen historia

Kurssilla tehdään tutuksi Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja sekä kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan.


Valtakunnalliset syventävät kurssit


HI04: Eurooppalaisen maailmankuvan kehityslinjoja

Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä.

HI05: Ruotsin itämaasta Suomeksi

Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä.

HI06: Maailman kulttuurit kohtaavat

Kurssilla tarkastellaan jonkun tai joidenkin Euroopan ulkopuolisten kulttuurien ominaispiirteitä sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kurssin suoritustapa ovat oppitunnit ja tutkielmatyöskentely.