Biologia

Biologian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmis-kunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Biologian opetuksessa opiskelijalle välittyy kuva kestävän elämäntavan välttämättömyydestä ja luonnonvaroja säästävän kiertotalouden merkityksestä.

Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Opetuksen tuella opiskelija myös ymmärtää evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä.

SUORITUSJÄRJESTYS: Pakollisten kurssien (1. ja 2.) suoritusjärjestys on vapaa. Syventävät kurssit opiskellaan sitten järjestyksessä 3, 4 ja 5. Optimaalinen suoritusjärjestys kolmen vuoden opintosuunnitelmassa on sellainen, että ensimmäisenä vuonna suoritetaan 1. kurssi, toisena vuonna 2. ja 3. kurssi sekä abivuonna 4. ja 5. kurssi. Syksyn kirjoittajien kannattaa valita kurssi 4 jo toisena vuotena.

ARVIOINTI: Biologian tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjallisissa arvioinneissa myös suullisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kokeellisessa työskentelyssä sekä laatimalla yksin tai yhteisöllisesti biologisen tutkielman tai projektituotoksen.


Pakolliset kurssit


BI01: Elämä ja evoluutio

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin.

 • Solu
 • Eliön elinkaari
 • Evoluutio.

BI02: Ekologia ja ympäristö

Kurssin keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta.

 • Ekologian perusteet
 • Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet
 • Kohti kestävää tulevaisuutta.


Valtakunnalliset syventävät kurssit


BI03: Solu ja perinnöllisyys

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta.

 • Solu tutkimuskohteena
 • Solun biomolekyylit, rakenne ja toiminta, DNA ja RNA, proteiinisynteesi
 • Solujen lisääntyminen
 • Periytymisen perusteet.

BI04: Ihmisen biologia

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan.

 • Ihmiselimistön aineenvaihdunta, rakenne ja elintoimintojen säätely
 • Lisääntyminen.

BI05: Biologian sovellukset

Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä.

 • Bioteknologian sovellukset ja merkitys
 • Mikrobiologian sovellukset ja merkitys
 • Geeniteknologian sovellukset ja merkitys
 • Kasvi- ja eläinjalostus.