Ohjeita abiturientille


YLEISTÄ YLIOPPILASTUTKINNOSTA

Ylioppilastutkinto on II asteen yleissivistävän koulutuksen päättötutkinto, joka tuottaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Vastaava tutkinto on jossain muodossa käytössä liki kaikissa Euroopan maissa Ruotsia lukuunottamatta. Yo-pohjaiseen ammatilliseen koulutukseen kelpoisuuden tuottaa hyväksytty lukion päättötodistus, josta tarkemmin abi-infon loppupuolella.

Ylioppilastutkinto on alkujaan 1800-luvun loppupuolella kehitetty kypsyyskokeeksi, jolla valikoitiin opiskelijoita Helsingin yliopistoon. Edelleen ylioppilastutkinnon ja sen eri kokeiden luonteessa korostuu kypsyyden mittaaminen. Luonnollisesti abiturienttien oletetaan kouluyhteisössään osoittavan samaa kypsyyttä ja esimerkillisyyttä nuoremmille opiskelijoille kaikessa toiminnassaan.

Ylioppilastutkinnosta löytyy tietoja Internetistä osoitteesta:

http://www.ylioppilastutkinto.fi

sisällysluettelo


KOKEEN JÄRJESTÄJÄ JA TOIMEENPANO

Ylioppilastutkinto on standardoitu valtakunnallinen koe, jonka järjestää Ylioppilastutkintolautakunta (YTL). Kokeen järjestämistä ja YTL:n toimintaa säädellään ns. ylioppilastutkintoasetuksella. YTL itse antaa tarkempia ohjeita kokeen toimeenpanosta. Koulun roolina on olla ainoastaan kokeen toimeenpanijana YTL:n alaisuudessa. Kokeen toimeenpanosta koulussa vastaa rehtori. Kokeiden järjestämisestä, vastauksien tarkistamisesta ja todistusten antamisesta aiheutuvat kustannukset YTL rahoittaa tutkintomaksulla ja koekohtaisilla koemaksuilla, jotka kerätään helmikuussa (kesäkuussa) ennen kokeiden alkua.

Tärkeimmät koetta standardoivat tekijät ovat vastausaika, kysymykset ja menettelytavat, joiden tulee olla kaikille abiturienteille samat. Yhtäläisyyden takaamiseksi menettelytavat ovat yksityiskohtaiset ja varsin ehdottomat.

YTL ylläpitää ns. ylioppilastutkintorekisteriä, josta se saa luovuttaa virkakäyttöön ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijavalintaa varten tarpeelliset nimitiedot henkilötunnuksineen sekä tiedot henkilöiden arvosanoista ja pisteistä sekä tiedon lehdistölle uusista ylioppilaista. Muutoin henkilötietojen luovuttamisesta on voimassa, mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 pykälässä on säädetty (mm. kokeiden arvosanoja ei voida ilmoittaa yo-juhlassa ilman ao. henkilön suostumusta).

sisällysluettelo


ABIVUODEN AIKATAULU

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa hajautetusti kolmena perättäisenä tutkintokertana. Alla oleva karkea aikataulu perustuu olettamukselle, että kirjoitukset aloitetaan keväällä. Syksyllä kirjoittamiseen liittyvät poikkeavat menettelytavat tai ajankohdat on todettu ko. asian kohdalla jäljempänä oppaassa.

vko 45-46
Rehtorin abi-infot

16.11.2018
Sitova kirjallinen ilmoittautuminen kevään ylioppilaskirjoituksiin. Lomake täytettävä huolellisesti Wilmassa ja palautettava tuloste henkilökohtaisesti rehtorille/opolle. Ilmoittautuminen on vasta sen jälkeen pätevä.

Tammi-helmikuu
Kirjallinen ilmoittautuminen ennen kirjoituksia pidettäviin suullisiin kuulusteluihin osassa niitä aineita, joita tulee kirjoittamaan ko. keväänä.

18.1.2019
Ylioppilastutkintomaksujen maksupäivä. Lasku jaetaan koulussa tai lähetetään kotiin ennen eräpäivää.

vk 5-6
Viimeinen koeviikko, oppimäärä päättyy
Neljännen jakson alussa työskentely erillisen ohjelman mukaan ( preliminäärejä, kuunteluharjoituksia jne.)

vko 7
Kevään yo-kirjoitusinfo kaikille kirjoittajille.

14.2.2019
Penkkarit & jaksotodistus

Helmi-maaliskuu
Suulliset kuulustelut, valmistautumista kirjoituksiin.

12.3.-28.3.2019
Ylioppilaskirjoitukset

12.4.2019
Ilmoitusaika päättyy numero-/suoritusmerkinnästä (merkintälistat koulun ilmoitustaululla).

vko 21
Yo-kirjoitusten tulokset viimeistään koululla/tulokset näkyvät Wilmassa.

1.6.2018
Yo-juhla klo 12.00. Harjoitukset edellisenä päivänä klo 18.00.

Kesäkuu
Ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin ensimmäistä kertaa kirjoittavat ti 21.5., muut ti 4.6. mennessä Wilmaan/rehtorille/opolle. Syksyn yo-tutkintomaksujen suorittaminen koulun tilille torstaina 20.6.2019 mennessä. Lasku lähetetään kotiin ennen eräpäivää.

sisällysluettelo


YLIOPPILASTUTKINTO ASETUKSEN MUKAAN

Yleistä
Ylioppilastutkinto järjestetään 2 kertaa vuodessa. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana (esim. syksyn 2018 - syksyn 2019 välisenä aikana). Ylioppilastutkintoon tulee sisältyä neljä pakollista koetta. Siihen voi lisäksi sisältyä useampia ylimääräisiä kokeita. Kokelas voi valita lukio-opintojensa laajuudesta riippumatta kahden eri vaikeustason mukaisen kokeen välillä matematiikassa, ruotsissa ja vieraissa kielissä (meillä englanti).

Kuitenkin vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa on suoritettava vaativampi koe. Kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi muuttaa tutkinnon kuluessa.

Ylioppilastutkinnon rakenne on seuraava:

  Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta.
  Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe.

  Pakollinen koe:

  • Äidinkieli

  Pakolliset ja ylimääräiset kokeet:

  • Ruotsi, toinen kotimainen kieli, A-taso tai B-taso
  • Englanti, A-taso tai C-taso
  • Matematiikka, A-taso (pitkä) tai B-taso (lyhyt)
  • Reaali

  Ylimääräiset kokeet:

  • Vieras kieli, A-taso tai C-taso

Ylioppilastutkintotodistukseen voi sisältyä vain yksi saman aineen koe. Hyväksytyn kokeen voi uusia kerran.

Hylätyn kokeen voi uusia 2 kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran yhteydessä. Jollei hylättyä koetta saada tässä ajassa hyväksytysti suoritetuksi, on ylioppilastutkinnon kaikki kokeet uusittava.

Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään paras suoritus useammin suoritetuista kokeista. Muista annetaan erillinen todistus. Ylioppilastutkintoon sisällytetään niiden kokeiden arvosanat, jotka on suoritettu viimeistään sinä tutkintokertana, kun kokelas kirjoittaa hyväksytysti viimeisen (= neljännen) pakollisen kokeensa. Sen jälkeen suoritetuista ylimääräisistä kokeista annetaan erillinen todistus.

Ylioppilaskokeiden arvosanat, lyhenteet ja niitä vastaavat pistemäärät ovat seuraavat:

laudatur (L) 7
eximia cum laude approbatur (E) 6
magna cum laude approbatur (M) 5
cum laude approbatur (C) 4
lubenter approbatur (B) 3
approbatur (A) 2
improbatur (I) (= hylätty) 0

Laudatur arvosanoja tullaan antamaan 5 %:lle vastaajista. Yleisarvosanan käytöstä on luovuttu.

Matematiikan ja reaaliaineiden kokeessa merkitään lisäksi kokelaan saama pistemäärä ja kokeen maksimipistemäärä (esim. 38/60).

Osallistumisoikeus
Ylioppilastutkintoon voi ilmoittautua, kun on suorittanut kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumista. Vieraassa lyhyessä kielessä vaaditaan vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä.

Hyväksytty ylioppilastutkinto
Hyväksytyssä ylioppilastutkinnossa on oltava neljä hyväksytysti suoritettua pakollista koetta (poikkeus kompensaatio).

Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään arvosanat hyväksyttävästi suoritetuista kokeista. Jos kokelas on uusinut kokeen ennen tutkintotodistuksen antamista, merkitään todistukseen kokelaan saamista arvosanoista parempi ja reaalikokeessa paras arvosana. Milloin hylätty koe ei estä tutkintotodistuksen antamista ( ks. kompensaatio jäljempänä) ja kokelas tämän menettelyn hyväksyy merkitään hylätty suoritus todistukseen.

Ylimääräisissä kokeissa saadut hylätyt arvosanat eivät estä tutkinnon hyväksytyksi tulemista eikä niistä tule merkintää ylioppilastutkintotodistukseen.

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen edellytys on, että kokelas saa myös lukion päättötodistuksen.

Kompensaatio
Yhdessä pakollisessa kokeessa saatu hylätty arvosana voidaan kompensoida muiden kokeiden hyväksytyillä suorituksilla. Kustakin hyväksytysti suoritetusta kokeesta saa arvosanasta riippuen 7:stä 2:een kompensaatiopistettä. Hylätyt kokeet jaetaan 4:än luokkaan. Hylätyt arvosanat ja niiden kompensointiin vaadittavat pistemäärät ovat seuraavat:

i + 12 p
i 14 p
i - 16 p
i -- 18 p

Kompensaatio tehdään automaattisesti. Kompensaatiosta kieltäytyminen on kokelaan erikseen kirjallisesti ilmoitettava rehtorille huhtikuun (syksyllä syyskuun) loppuun mennessä.

Koulukohtaisia suosituksia
Jos suoritat tutkinnon hajautetusti, jätä viimeiseen kirjoituskertaan (toinen tai kolmas kirjoituskerta) ainakin yksi pakollinen koe. Tällöin ylioppilastutkintotodistukseen merkitään kaikki suorittamasi kokeet.

Harkitse tarkkaan, mihin kokeeseen pystyt täysipainoisesti valmistautumaan normaalia aiemmin. Alimmalla mahdollisella kurssimäärällä (aineen pakolliset kurssit, reaalissa kahden aineen pakolliset kurssit) ei tosiasiallisesti ole mahdollista yltää hyviin suorituksiin. Muista, että yhtäaikainen opiskelu koulussa vaikeuttaa kirjoituksiin valmistautumista aiemmin. Koetuloksilla on myös oleellista painoarvoa jatko-opintoihin pyrkiessä, joten kiirehtimisestä tulosten kustannuksella on sinulle haittaa tulevaisuudessa.

Jos aiot poiketa kokeen valinnassa siitä tasosta, jonka mukaista oppimäärää olet lukenut, keskustele asiasta hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista opettajasi kanssa. Mahdollisuus koskee lähinnä pitkän matematiikan opiskelijoita, sillä heillä on mahdollisuus suorittaa vaadittava yksi vaativampi koe joko matematiikasta tai englannista. VALINTAPÄÄTÖS JA VASTUU SIITÄ ON KOKELAALLA ITSELLÄÄN.

Kokeen tason muuttaminen
Hyväksytyn kokeen tasoa ei voi muuttaa tutkinnon ollessa kesken. Ts. esimerkiksi hyväksytyn lyhyen matematiikan kokeen jälkeen ei voi ilmoittautua kirjoittamaan laajan matematiikan koetta. Tutkinnon valmistumisen jälkeen voi ilmoittautua kirjoittamaan hyväksytyn aineen eri tasoista koetta.

Hylätyn pakollisen kokeen uusija voi samassa aineessa vaihtaa kokeen vaativuudeltaan toiseen kokeeseen. Tämä katsotaan kyseisen hylätyn kokeen uusimiseksi.

Ilmoittautuminen kirjoituksiin
Ilmoittautuminen kirjoituksiin tehdään Wilmassa. Täytä lomake Wilmassa huolellisesti ja palauta tuloste henkilökohtaisesti rehtorille tai opolle. Allekirjoita lomake kuulakärkikynällä ja muista päiväys. Ilmoittautuminen tulee tehdä kevään kirjoituksiin 16.11. mennessä ja syksyn kirjoituksiin 4.6. mennessä. Ilmoittautumislomake säilytetään kansliassa 2 vuotta. Kirjaa ilmoittautumistietosi itsellesi ylös ja säilytä ne niin kauan, kun saat tutkinnon valmiiksi.

Huomioi, että ilmoittautuminen on

 1. sitova ja
 2. ilmoittautumalla käytät ensimmäisen mahdollisuuden osallistua ylioppilastutkintokokeeseen ja
 3. sitoudut maksamaan perus- ja koemaksut ilmoittamiesi kokeiden osalta (vuonna 2018 perusmaksu oli 14 euroa ja koemaksu 28 euroa/koe) ja
 4. olet varma, että tulet suorittamaan vaadittavat 75 kurssia hyväksytysti sisältäen pakolliset kurssit ennen kirjoituksia
 5. HAJAUTTAJAT: tulet suorittamaan vaadittavat pakolliset kurssit niissä aineissa, joihin ilmoittaudut, ennen kirjallista koetta.

Ilmoittautumisen peruuttamista voi anoa YTL:lta 23.11. jälkeen vain erityisen syyn perusteella.

sisällysluettelo


SUULLISET KUULUSTELUT ELI TENTIT

Lukioasetus 8 § :
Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Kesken lukion oppimäärän suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään arvostelu suoritetuista opinnoista. Yhden tai useamman aineen oppimäärän suorittaneelle annetaan todistus oppimäärän suorittamisesta.

Päättö- ja erotodistukseen sekä yhden tai useamman aineen suorittamisesta annettavaan todistukseen sovelletaan mitä 6 §:ssä säädetään.

Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen.

Opetushallitus voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä säädetyistä asioista.

Keväällä kirjoittaville kuulustelut pidetään 3. jakson päättymisen ja kevään kirjoitusten välisenä aikana. Syksyn kirjoittajille kuulustelut pidetään kirjoituksia edeltävän kahden viikon aikana.

Kuulusteluilla on kaksi tehtävää:

 • valmistaa kokelasta yo-kokeeseen sekä
 • mahdollistaa opiskelijalle oppimäärän arvosanan korottaminen.

Kuulustelun arvostelee yleensä se opettaja, joka on arvostellut opiskelijan viimeiseksi suorittaman kurssin. Kuulustelun perusteella ei voi laskea aineen arvosanaa. Hyväksyttyä kuulustelua ei voi uusia. Kuulustelut eivät enää ole pakollisia, mutta käytännössä suositeltavia.

Kuulustelu koskee koko lukion oppimäärää. Opettaja voi painottaa oppimäärän eri osia haluamallaan tavalla, josta on ilmoitettava kokelaille etukäteen. Opettajan tulee ilmoittaa kuulustelun arvosana viimeistään kolmantena kuulustelun jälkeisenä päivänä. Hylätty kuulustelu voidaan suorittaa uudestaan, hyväksyttyä ei.

Hajauttajat voivat osallistua suulliseen kuulusteluun ainoastaan yhden kerran. Tällöin määräytyy viimeistään oppiaineen oppimäärän arvosana. Vaikka opiskelija suorittaisikin vielä lisäkursseja, ne vaikuttavat ainoastaan oppimäärän laajuuteen.

Ehdotuksen kevään kuulusteluaikataulusta laativat opiskelijat rehtorin nimeämien kokelaiden johdolla. Ensimmäinen kuulustelupäivä saa olla aikaisintaan neljäntenä päivänä koulun päättymisen jälkeen. Viimeisen kuulustelun ja yo-kokeiden alkamisen väliin olisi jäätävä vähintään yksi arkipäivä. Kokelaalla ei saa olla kuulusteluja peräkkäisinä päivinä. Kuulustelut ajoittuvat yleensä iltapäiviin, koska opettajilla on opetusta koulupäivien aikana sekä luokat ovat varattuja lukion oppitunteihin.

Kuulustelut kestävät yhteensä enintään 3 h. Kielissä kuulustelu voi sisältää kirjallisen ja suullisen osan, jotka voidaan pitää eri päivinä, mikäli kuulusteluaikataulu sen mahdollistaa.

Suullisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan kansliasta saatavalla lomakkeella. Ilmoittautuminen ennen kevään kirjoituksia pidettäviin kuulusteluihin tulee jättää rehtorille 4. jakson alussa ja ennen syksyn kirjoituksia pidettäviin kuulusteluihin 1. jakson alussa. Mahdollisuudesta ilmoittautua muina ajankohtina järjestettäviin kuulusteluihin ilmoitetaan erikseen.

sisällysluettelo


PRELIMINÄÄREISTÄ

Lukio-opiskelun päämääränä on saavuttaa lukion päättötodistus, joka antaa useisiin oppilaitoksiin suoraan jatko-opintokelpoisuuden. Lukio-opiskelun päätteeksi oppilas voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinto on kypsyyskoe. Ylioppilastutkintoon osallistutaan, kun oppimäärän kurssit on opiskeltu ja suoritettu.

Ylioppilastutkintoon valmistaudutaan huolella. Ensin siis opiskellaan kurssit. Seuraavaksi osallistutaan mahdollisesti preliminääriin. Suullisessa kuulustelussa voidaan harjoitella myöskin koko oppimäärän hallintaa ja tällöin on mahdollisuus korottaa koko oppimäärän arvosanaa.

Preliminääri on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmistuvalle kokelaalle harjoitustilanteeksi. Preliminäärejä järjestetään ennen kevään kirjoituksia muutamissa aineissa.

Opiskelijan opiskelujen kokonaisvaltainen ja pitkäjännitteinen suunnittelu on entistä tärkeämpää. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

sisällysluettelo


SÄHKÖINEN KOE

Keväästä 2019 lähtien kaikki kokeet suoritetaan sähköisinä. Opiskelijalla on oltava kokeessa oma kannettava tietokone, langallinen hiiri ja kuulokkeet. Koululla on ainoastaan joitakin varakoneita häiriötilanteita varten. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että osaa käynnistää tietokoneensa muistitikulta Abitti-järjestelmään.

Kokeissa käytetään YTL:n Abitti-käyttöjärjestelmää. Suljetussa ympäristössä ei ole internet-yhteyttä. Tietokone käynnistetään usb-tikulta (saa koululta). Koe tehdään selaimessa (vrt. Abitti-kokeet). Lisäksi käytössä on ohjelmia, esimerkiksi tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, laskin. Kokeissa voi olla materiaalina esimerkiksi artikkelitietokantoja ja tekstejä, visuaalista aineistoa (kaaviot, kuvat, kartat), audiovisuaalista aineistoa (video, animaatio, simulaatio, ääni), numeerista aineistoa (taulukot, tilastot, mittaustulokset). Kielikokeissakin on vain yksi koepäivä.

Sähköistä koejärjestelmää, Abittia, harjoitellaan kurssikokeiden yhteydessä. Saat myös itse lisätietoa Ylioppilastutkinto-, Abitti-ja Digabi-sivustoilta. Tutustu eri oppiaineiden esimerkkitehtäviin ja lue opiskelijan ohjeet sähköisiin koetilaisuuksiin.

sisällysluettelo


YLEISOHJEET KIRJOITUSTILANTEESTA

Saapuminen kokeeseen
Kokeissa on oltava paikalla kirjoitustilan edessä viimeistään klo 08.00. Pyrimme olemaan salissa valmiina hyvissä ajoin ennen kokeen alkua. Kokeet alkavat klo 09.00.

Reaalin ja matematiikan vastauksissa tarvittavat laskimet ja taulukot on jätettävä tarkistettavaksi ao aineen opettajille edellisenä päivänä klo 12.00 mennessä nimellä varustettuna - nimi selvästi maalarinteipillä taulukon ja laskimen kanteen.

Sähköiseen kokeeseen osallistuvalla pitää olla mukana laite, kuulokkeet ja langallinen hiiri. Muita elektronisia laitteita tai kännyköitä ei saa tuoda saliin. Käy koeboottamassa laitteesi koulun ohjeiden mukaisesti ennen yo-koetta.

Kaikki kirjoitustilaan vietävät tavarat laitetaan kirjoitustilan ulkopuolella tarjottimelle. Eväät eivät saa olla pakkauksissa, joissa on tekstiä eikä rapisevissa kuorissa. Ovella annetaan numerolappu, jonka mukaiseen istumapaikkaan salissa mennään. Kokeen alussa ao. aineenopettaja kertaa vastausohjeet. Kokeesta saa lähteä aikaisintaan klo 12.00. Koe päättyy tasan 6 tunnin kuluttua kokeen tarkasta alkamisajankohdasta. Salista ei saa viedä pois mitään muuta kuin sinne tuotua materiaalia (eväät ja vastausvälineet).

Kokelas vastaa itse vastausvälineistään ja tarvitsemistaan eväistä ja juomista. Varaa mukaan riittävästi juotavaa sekä leipiä ja hedelmiä oman makusi mukaan. Tupakointi ja nuuskaaminen päivän aikana on kielletty.

Salissa on ainakin 2 valvojaa - toinen edessä ja toinen takana. WC:ssä käydään valvojan saattamana. Nosta käsi ylös merkiksi, jos sinulla on valvojalle asiaa. Liiku salissa rauhallisesti turhaa ääntä aiheuttamatta. Vastauspapereita ja välttämättömiä vastauspapereita ja välttämättömiä vastausvälineitä saa valvojilta.

Menettelytapoja harjoitellaan preliminäärien yhteydessä.

Sairastuminen
Tilapäisen sairauden (esim. kuume) ilmetessä hanki välittömästi todistus lääkäriltä tai terveydenhoitajalta (yleensä edellisenä päivänä tai samana aamuna) ja ilmoita asiasta välittömästi koulun rehtorille tai koulun kansliaan

 • kanslia 040 539 6267
 • rehtori 040 510 3655
 • terveydenhoitaja 040 547 5863

Jos sairaus estää saapumisen koululle, kirjoitus pyritään järjestämään ja valvomaan kotona. YTL ottaa sairauden huomioon lieventävänä seikkana vain silloin, kun vaikutus on selvästi todettavissa ja luonteeltaan tilapäinen.

sisällysluettelo


VILPPI

Vilpistä, vilpin yrityksestä tai tutkintojärjestyksen törkeästä rikkomisesta on seurauksena kaikkien niiden kokeiden hylkääminen, joihin kokelas on kyseisenä tutkintokertana ilmoittautunut.

sisällysluettelo


TARKISTUSARVOSTELU

Kokelas voi erillisen hakemuksen perusteella vaatia tarkistusarvostelua YTL:lta, mikäli kokee tulleensa väärin arvioiduksi. Hakemuksessa tulee yksilöidysti osoittaa, millä tavoin arvostelu on ollut epäoikeudenmukainen. Hakemus tulee jättää rehtorille 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada kokeen arvosana tietoonsa. Lisäksi hakemusta jätettäessä on esitettävä kuitti tarkistusmaksun (vuonna 2018 50 euroa) suorituksesta YTL:n tilille.

sisällysluettelo


KOESUORITUSTEN NÄYTTÄMINEN JA KOPION ANTAMINEN KOESUORITUKSESTA

Kokelaan, joka haluaa tutustua koesuoritukseensa ja siihen tehtyihin arvostelumerkintöihin, tulee esittää pyyntö lautakunnalle joko puhelimitse tai kirjeitse. Koesuoritukseensa voi tutustua lautakunnan kansliassa tai siitä voi tilata kopion. Kopio lähetetään postiennakolla.

sisällysluettelo


YLIOPPILASKIRJOITUSTEN TULOKSET

Ylioppilaskirjoitusten tulokset kerrotaan vain kokelaalle. Tulokset saa puhelimitse soittamalla rehtorille. Kirjallisena tulokset saa noutamalla koululta. Tuloksiin ja tehtäväkohtaisiin pisteisiin voi tutustua myös omassa Wilma-ohjelmassa kohdassa Lomakkeet.

sisällysluettelo


YLIOPPILASTUTKINNON VIERASKIELISET TODISTUKSET

Ylioppilastutkinnon todistuksen antaa YTL, ei Kuortaneen lukio. Alkuperäisen kadonneen todistuksen jäljennöstä tulee pyytää ylioppilastutkintolautakunnalta (os. Ylioppilastutkintolautakunta, Suvilahdenkatu 10 B, 00580 Helsinki (PL 50, 00581 Helsinki), puh 0295 338 200, lautakunta@ylioppilastutkinto.fi). Vieraskielisiä jäljennöksiä ylioppilastutkintotodistuksesta oikeutettuja ovat antamaan auktorisoidut kielenkääntäjät.

sisällysluettelo


LUKIHÄIRIÖ

Lausunnot lukihäiriöistä toimitetaan lautakunnalle ilmoittautumistietojen yhteydessä jokaista tutkintokertaa varten erikseen. Lukilausunnon tulee olla laadittu ennen kuin kokelas osallistuu ensimmäisen kerran hajautettuun tutkintoon. Lausunto, joka on kirjoitettu lautakunnan laatimaan lomakkeeseen, on oltava koulutuksen saaneelta erityisopettajalta, asiaan perehtyneeltä psykologilta tai lääkäriltä.

sisällysluettelo


LOPUKSI

Ainekohtaisia ylioppilaskokeeseen valmistumisohjeita antavat ao. aineiden opettajat. Mikäli et osallistu juuri ennen kirjoituksia kirjoittamasi aineen kurssille, käänny ao. aineen opettajan puoleen hyvissä ajoin. Vastuu tarvittavien tietojen saamisesta on kokelaalla itsellään.

sisällysluettelo


YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Syksyn 2018 ylioppilaskirjoituspäivät ovat seuraavat:

maanantai 17.9.
äidinkieli, lukutaidon koe
keskiviikko 19.9.
englanti, venäjä, pitkä oppimäärä
perjantai 21.9.
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
maanantai 24.9.
vieras kieli, saksa, englanti tai venäjä, lyhyt oppimäärä
tiistai 25.9.
äidinkieli, kirjoitustaidon koe
torstai 27.9.
toinen kotimainen kieli, ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
perjantai 28.9.
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
maanantai 1.10.
matematiikka

Kevään 2019 ylioppilaskirjoituspäivät ovat seuraavat:

tiistai 12.3.
äidinkieli, lukutaidon koe
torstai 14.3.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, englanti, venäjä
perjantai 15.3.
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
maanantai 18.3.
toinen kotimainen kieli, ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
keskiviikko 20.3.
englanti, pitkä oppimäärä
perjantai 22.3.
äidinkieli, kirjoitustaidon koe
tiistai 26.3.
matematiikka
torstai 28.3.
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

sisällysluettelo

Lataa koko opas (pdf)